၃.၇ ပုံရပ်ကြည်လင် ပြတ်သားမှု ချိန်ညှိခြင်းနှင့် Color Balance ချိန်ညှိခြင်း