၃.၃ အသုံးများသော Effect Settings များကို သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ပြန်လည် အသုံးချခြင်း