၂.၆ စာတန်းထိုးခြင်းနှင့် စာလုံးကို အမျိုးမျိုးပြုပြင်ဖန်တီးခြင်း